Lingotto-4

锌合金(Zamak)类型

有几种Zamak类型。目前最常被使用的三种Zamak合金类型是Zamak 12、Zamak 13 和 Zamak 15。

这些类型根据更高或更低的铜含量(0至3%)而不同。铜被用来为Zamak合金提供更大的硬度和抗性。

ZAMAK 12
在Zamak合金中,ZAMAK 12 提供最佳的硬度和抗拉力品质。

ZAMAK 13
在与其他Zamak合金的比较中,ZAMAK 13以其杰出的抗冲击能力和老化过程中更高的尺寸稳定性而独树一帜。在恶劣的环境条件下依然有上佳的耐腐蚀性。

ZAMAK 15
ZAMAK 15结合了优秀的耐冲击性和尺寸稳定性,与Zamak 13合金所拥有的属性非常相近。它的耐腐蚀性也很棒,即使在严苛的环境条件状况下。化学成分 (%) ZAMAK 12

ZL2 – ZnAl4Cu3
ZAMAK 13

ZL3 – ZnAl4
ZAMAK 15

ZL5 – ZnAl4Cu1
Al 3.8 – 4.2 3.8 – 4.2 3.8 – 4.2
Cu 2.7 – 3.3 ≤ 0,03 0,7 – 1,1
Mg 0,035 – 0,060 0,035 – 0,060 0,035 – 0,060
Pb ≤ 0,0030 ≤ 0,0030 ≤ 0,0030
Fe ≤ 0,0200 ≤ 0,0200 ≤ 0,0200
Cd ≤ 0,0030 ≤ 0,0030 ≤ 0,0030
Sn ≤ 0,0010 ≤ 0,0010 ≤ 0,0010
Si ≤ 0,0200 ≤ 0,0200 ≤ 0,0200
Ni ≤ 0,0010 ≤ 0,0010 ≤ 0,0010

物理属性 ZAMAK 12

ZL2 – ZnAl4Cu3
ZAMAK 13

ZL3 – ZnAl4
ZAMAK 15

ZL5 – ZnAl4Cu1
比重 Kg/dm³ 6,70 6,60 6,65
熔点 最低 °C

最高 °C
379

389
380

386
380

386
比热容 cal/g/°C 0,102 0,098 0,105
20°C时的导热系数 Cal/sec/cm/°C 0,25 0,27 0,26
电阻率 μ Ω cm

Ω mm²/m
6,75

0,0675
6,40

0,0640
6,55

0,0655
20°C时的导电系数 1/ μ Ω cm

S m/mm²
0,146

14,6
0,157

15,7
0,153

15,3
弹性模量 E Kg/mm² 10.000 10.000 10.000
热膨胀系数 x 10¯⁶/°C 27,7 27,4 27,4
线性收缩率 % 1,25 1,17 1,17
最高熔化温度 °C 480 480 480
最优压力铸造范围 °C 400 ÷ 440 400 ÷ 440 400 ÷ 440
压力下的模具温度 °C 200 200 200

机械规格 ZAMAK 12

ZL2 – ZnAl4Cu3
ZAMAK 13

ZL3 – ZnAl4
ZAMAK 15

ZL5 – ZnAl4Cu1
断裂负荷 Kg/mm₂ 30 ÷ 33 25 ÷ 28 28 ÷ 31
伸长 % 2 1,5 2
布氏硬度 Kg/mm² 85 ÷ 100 70 ÷ 85 80 ÷ 90
弹性 Kgm/mm² 1,5 2 1,5